MAR:n ja MAD II:n kansallinen voimaan saattaminen on aiheuttanut muutoksia arvopaperimarkkinarikoksia koskevaan rikoslain 51 lukuun. Sisäpiirintiedon väärinkäyttämistä koskeva rangaistusvastuu on laventunut. Sisäpiirintiedon määrittelyn kriteereihin ei ole säädetty asiallisia muutoksia. Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan nyt MAR 7 artiklan 1–4 kohdassa tarkoitettua tietoa. Tiedottamisrikoksen soveltamisalaan kuuluneet arvopaperimarkkinalain 6 luvun jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevat säännökset on kumottu. Liikkeeseenlaskijan jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta vastaavasta sisäpiirintiedon julkistamisvelvollisuudesta säädetään nyt MAR 17 artiklassa.

Korotettua tahallisuusvaatimusta ilmentänyt taloudellisen hyödyn hankkimistarkoitus on poistettu sisäpiirintiedon väärinkäytön tunnusmerkistötekijöistä. Sisäpiirintiedon käyttäminen peruuttamalla tai muuttamalla rahoitusvälinettä koskevaa toimeksiantoa sekä sisäpiirintiedon oikeudeton ilmaiseminen on säädetty rangaistavaksi sisäpiirintiedon väärinkäyttämisenä.

Arvopaperimarkkinoita koskevan tiedottamisrikoksen osalta rangaistavaa on jättää julkistamatta liikkeeseenlaskijaa koskeva MAR 17 artiklassa tarkoitettu sisäpiirintieto. Olennaisten rahoitusvälineeseen liittyvien totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen julkistaminen MAR 17 artiklan tarkoittamaa julkistamisvelvollisuutta täytettäessä on säädetty rangaistavaksi. Rangaistussäännös on sovellettavissa myös tilanteessa, jossa rikotaan MAR 17 artiklan säännöksiä sisäpiirintiedon julkistamisen lykkäämisestä.

”MAR:n ja MAD II:n voimaan tuleminen muuttaa arvopaperimarkkinarikosoikeudellista tulkintaoppia. Eurooppalaisen sääntelyn ensisijaisuuden ja toisaalta kansallisen rikosoikeuden välille voi muodostua jännite. Laillisuusperiaate toimii tämän jännitteen purkajana. Sääntelymuutokset ovat synnyttäneet lisää vaikeita tulkintakysymyksiä arvopaperimarkkinarikosten tunnusmerkistöihin”, toteaa asianajaja, oikeustieteen tohtori Kai Kotiranta.