Markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) ja direktiivi markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellista seuraamuksista (MAD II) tulevat sovellettaviksi 3.7.2016. Asetuksena MAR on Suomessa suoraan sovellettavaa sääntelyä. MAD II implementoidaan osaksi suomalaista sääntelyä. MAR ja MAD II korvaavat vuonna 2003 annetun markkinoiden väärinkäyttödirektiivin (MAD). MAR sisältää säännöksiä sisäpiirikaupoista, sisäpiirintiedon laittomasta ilmaisemisesta, markkinoiden manipuloinnista, markkinoiden väärinkäytön ehkäisemisestä ja havaitsemisesta, sisäpiirintiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloista, johtohenkilöiden liiketoimien julkistamisesta ja kaupankäyntirajoituksista, sijoitussuosituksista sekä toimivaltaisten viranomaisten toimivaltuuksista ja hallinnollisista seuraamuksista.

MAR ja sen johdosta säädetyt arvopaperimarkkinalain uudistukset tulevat Suomessa voimaan 3.7.2016. Uudistukset aiheuttavat muutoksia erityisesti listayhtöiden sisäpiirihallintoon ja tiedottamiseen. Jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta säädetään uudistuksen jälkeen MAR 17 artiklassa. Artiklan mukaan liikkeeseenlaskijaa koskeva sisäpiirintieto on julkistettava mahdollisimman pian. Jatkuva tiedonantovelvollisuus koskee uudistuksen jälkeen myös valmisteilla olevia sisäpiirihankkeita. Sisäpiirintiedon väärinkäyttämisen rangaistavuuden ala laajenee. Uudistuksen jälkeen myös sisäpiirintiedon laiton ilmaiseminen on kriminalisoitu. Arvopaperimarkkinoita koskevan tiedottamisrikoksen törkeästä tekomuodosta ei kuitenkaan otettu lakiin uutta rangaistussäännöstä. Myös hallinnollinen seuraamusjärjestelmä ankaroituu.

“Uusi sääntely laventaa arvopaperimarkkinarikosoikeuden soveltamisalaa. Sisäpiirintiedon määritelmään ei kuitenkaan ole säädetty muutoksia. Muutokset kohdistuvat erityisesti listayhtiöiden tiedottamis- ja sisäpiirihallintoprosesseihin, joista viranomaisten tulkintaohjeistus on toistaiseksi niukkaa. Emme odota sääntelyuudistuksen vaikuttavan merkittävästi arvopaperimarkkinarikosoikeudenkäyntien määrään”, toteaa asianajaja, oikeustieteen tohtori Kai Kotiranta.